Asfaltna baza (engl. asphalt mixing plant) je sklop tehničke opreme za pripremu       sirovinskog materijala i proizvodnju vrućih asfaltbetonskih mešavina.

 

 

 

 

 

 

 

  

Asfaltna baza se sastoji iz sledećih podcelina:

Silos za kamenu sitnež

Kotlova za bitumen i prirodni asfalt (tankeri za bitumen)

Silosa za kameno brašno

Kotlova za naftu

Bubnja za zagrejavanje i sušenje kamene sitneži

Sita za vruće sejanje

Mešalice svih komponenti

Silosa različitog oblika za prihvatanje gotove vrele asfaltne mešavine

Unutrašnje transportne opreme (pumpe, cevovoda, raznih traka)

Opreme za merenje

Oprema za merenje tehnološke temperature

Opreme za doziranje sastojaka

Opreme za prenos energije

Komandnog pulta

Bubanj za sušenje se može grejati pomoću nafte ili plina.

U smislu rada asfaltne baze se dele na:

Asfaltne baze sa cikličnim načinom rada

Asfaltne baze sa neprekidnim mešanjem

Prve su velika stalna postrojenja, sa velikim učinkom do nekoliko stotina tona na čas ili srednje velike baze koje se po potrebi mogu i demontirati i preseliti na novu lokaciju.        Drugi oblik su manji pogoni, lako rastavljivi, čije su komponente uglavnom na točkovima,      što im daje izuzetnu mobilnost.

 

Transport asfaltne mase od baze do finišera vrše kamioni kiperi i specijalna vozila.

Obzirom da su otvorena vozila masa izložena vetru počinje da se ubrzano hladi.

Da bi se proces odvijao neometano temperatura asfalta ne sme pasti  ispod 100 C, jer je nemoguće kvalitetno ugradjivanje.

Zato dužinu transporta treba projektovati tako da ne bude duži od 30 min, a u slučaju      hladnog vremena masu je potrebno pokriti, da bi se smanjilo hlađenje.

Danas su u razvijenim zemljama u upotrebi  specijalna vozila za transport asfaltne mase, od kojih su neka minibaze.

 

Mobilna baza  kapaciteta 60 - 89 - 100 t /h

Mobilna baza  kapaciteta 120 - 160 - 200  t /h

Polumobilna baza kapaciteta 120 - 160 - 200  t /h

Baza sastavljena od celina na točkovima kapaciteta 160 - 240 - 320 - 400 - 450 t /h

Stacionarna baza  kapaciteta 160 - 240 - 320 - 400 - 450 t /h

Stacionarna baza  kapaciteta 160 - 240 - 320 - 400  t /h

Proračun praktičnog učinka asfaltne baze:

Up =  Ut × Kv × Kr

Kv -koeficijent korišćenja radnog vremena

Kr -koeficijent rastresitosti

Izbor asfaltnih baza vrši se iz podloga. Za proračun koštanja radnog časa pogledati tabele a i b.

www.astecinc.com  www.bernardi-impianti.it   www.lintec-gmbh.de   www.marini-spa.com

Sledi mini galerija novijih modela asfaltnih baza 

Filtriranje i sušenje materijala

Automatsko preddoziranje

Automatika doziranja i mešanja

Automatika rada elektromotornih pogona asfaltne baze