Asfaltna baza (engl. asphalt  mixing plant)  je sklop tehničke opreme za pripremu sirovinskog materijala i proizvodnju vrućih asfaltbetonskih mešavina.

Asfaltna baza se sastoji iz sledećih podcelina:

Silos za kamenu sitnež

Kotlova za bitumen i prironi asfalt  (tankeri za bitumen)

Silosa za kameno brašno

Kotlova za naftu

Bubnja za zagrejavanje i sušenje  kamene sitneži

Sita za vruće sejanje

Mešalice svih komponenti

Silosa različitog oblika za prihvatanje gotove vrele asfaltne mešavine

Unutrašnje transportne opreme  (pumpe, cevovoda, raznih traka)

Opreme za merenje

Oprema za merenje tehnološke temperature

Opreme za doziranje sastojaka

Opreme za prenos energije

Komandnog pulta

Bubanj za sušenje se može grejati pomoću nafte ili plina. U smislu rada asfaltne baze se dele na:

Asfaltne baze sa  cikličnim načinom rada

Asfaltne baze sa neprekidnim mešanjem

Mobilna baza  kapaciteta 60 -  89 - 100 t /h

 

 

 

 

Finišeri (engl. finishers) su složene mašine  na sopstveni pogon na postolju sa gusenicama ili gumenim točkovima za izradu nosivih slojeva od asfaltbetonskih mešavina kod puteva, zatim avionskih pista, zatim obloga kanala itd. Sastoji se iz komponenti koje prihvataju, razastiru i zbijaju masu, a po potrebi mogu služiti kao gladilice ili rezati ugrađene zastore. Kreću se tokom rada neprekidno vrlo malom brzinom. Finišeri su  dakle mašine kontinualnog dejstva, znači rade bez prekida na asfaltiranju deonice puta, kamioni sa vrelim asfaltom dolaze, sipaju masu u koš finišera i vraćaju se nazad, a finišer rasprostire materijal. Koševi su različite veličine i postoji veliki broj različitih principa rada.

 

  Fabrike betona se sastoje od sledećih funkcionalnih celina:

Prostora za smeštanje agregata

Prostora za smeštanje cementa

Prostora za smeštanje vode

Prostora za smeštanje uređaja za spravljanje mešavine

Kompaktnost postrojenja je uslovljena potrebom da se minimiziraju troškovi za pripremne radove tj. razvod instalacija, a u potpunosti se može ostvariti jedino u fabrikama betona velikog kapaciteta čiji su silosi (bunkeri) za agregat i cement smešteni iznad bloka mešalice, u građevinu u vidu kule.

 

Vibratori (engl. vibrator) su oprema za  zbijanje kamene sitneži, betonskih i asfaltnobetonskih masa i drugih vrsta stabilizovanih materijala putem nekog veziva, koristeći vibracije visoke frekvencije. Vibratori se rade kao samostalne komponente ili  mehanizmi neke složenije mašine. Po veličini mogu biti manji u vidu šipke, do velikih vibroploča.

Autoprevoz (engl. rubber -tyred  haulageu građevinarstvu se uglavnom odvija putem vozila raznih konstrukcija  na pneumaticima. To su vozila koja karakteriše visoka brzina na otvorenim putevima, velika manevarska sposobnost i prilagođavanje svim terenskim i vremenskim uslovima, odnosno svim radnim uslovima (vremenske prilike, osobine samog puta, dnevna ili noćna svetlost).Tipična vrsta građevinskih vozila ili uopšteno kamiona su: damperi i kamioni kiperi.Ostala vozila koja se koriste u građevinskom transportu su traktori sa prikolicama - za gradilišni transport ili tegljači sa poluprikolicama za prevoz profilnih komada i rastresitog materijala na veće daljine.


Automikser (truck mixer, transit mixer) je transportno vozilo za prevoz svežeg betona i maltera iz fabrike betona na gradilište. Konstrukciju čini kamion na čijoj šasiji je smešten bubanj s lopaticama, koje se okreću. Bubanj se okreće pomoću posebnog motora ili motora vezanog za pogonski motor samog vozila.


Pumpe za beton svojim konstrukcijskim rešenjima obezbeđuju kontinualno dopremanje sveže mase do mesta ugrađivanja. Beton je u toku transporta zaštićen u cevi betonovoda pa se rad ne mora prekidati. Zahvaljujući stalnom usavršavanju ovih mašina dobijeni su pouzdani vitalni sklopovi koji garantuju stabilan, visok učinak na transportu betona do najviših kota objekata.


Snabdevanje gradilišta vodom obezbeđuje se  ili korišćenjem            (kaptiranjem) postojećih izvora tehnički ispravne vode ili pomoću uređaja za prečišćavanje vode. Za veća gradilišta problem se mora rešiti na celovit, jedinstven način, pri čemu se distribucija vrši mrežom privremenog vodovoda. Za mala gradilišta koriste se pumpe za vodu  i pritisak u gradskoj mreži. Za srednja i veća gradilišta koriste se tankovi koji se postavljaju ili ukopavaju na samom gradilištu, na koje se montiraju pumpe različitih tehničkih karakteristika. Takođe koriste se i autocisterne, koje  se sastoje od kamionskog postolja, na kome je montiran tank i pumpa za vodu koja daje potreban pritisak, mehanizmi sa crevima za vodu itd. Na gradilištu se u praksi traži poseban priključak           (privremeni) za vodu dok traju radovi - pa se voda može točiti u tankere odakle se potrebna količina pumpom reguliše i dugim crevima razvodi po gradilištu.