Grupa mašina za prenos i dizanje tereta na samom gradilištu obuhvata:

Autodizalice

Toranjske, portalne, mostne, kabl, derik i druge specijalne kranove

Pumpe za beton, platforme, viljuškari, liftovi, druga sredstva za prenos na velike visine

Autodizalice (engl. truck cranes) su vrsta pokretnih dizalica montiranih na kamionskoj platformi. Sastoje se od kamiona na kojem se okreće postolje koje nosi strelu ili krak dizalice.Mogu biti:

Autodizalice s nepromenjivom rešetkastom strelom (truck - mounted rigid-jib crane)

Autodizalice s teleskopskim kranom (teleskopske autodizalice) (engl. truck - mounted telescopic crane)

Kod velikih autodizalica s rešetkastom strelom potrebno je s takvu strelu nastaviti drugom manjom autodizalicom. Postoji mnogo različitih vrsta i tipova posebno teleskopskih  autodizalica u pogledu veličine, nosivosti konstrukcije, kao i načina logistike rada kraka za dizanje.

www.demag24.com   www.liebherr.de    www.groveworldwide.com   www.tadanofaun.de www.howstuffworks.com/hydraulic-crane

Maksimalni domet ovih dizalica je do 200 m.

Toranjski kranovi (engl. tower cranes) su najčešće korišćene mašine za transport i prenos materijala unutar gradilišta. Nezamenjivi su u visokogradnji i kod drugih visokih konstrukcija. Sastoji se od okretnog tornja i po potrebi pokretnog na šinama, na kome se nalazi strela (krak) s opremom za dizanje tereta pomoću užadi. Strela može biti horizontalna (po njoj putuje oprema za dizanje) ili kosa strela pokretna u vertikalnom smislu (postoji oprema za dizanje u vidu kuke). Uglavnom preovlađuju kranovi sa  horizontalnom  strelom.

Mogu biti slobodni, oslonjeni na građevinu, unutar građevine. Postoje prenosni, veliki         (potrebno je rastavljanje prilikom prenosa sa gradilišta na gradilište)  ili  samohodni - manji toranjski kranovi. Postoje i tzv. toranjski autokranovi.

www.liebherr.de   www.potain.com  www.terex-peiner.de 

Proračun praktičnog učinka kod kranova i autodizalica (npr. kod transporta betona):

Up =  T / Tc × q × Kv × Kp × Kr

Ciklus se sastoji od:

Punjenje korpe

Dizanje (v = 20 - 70 m /min)

Okretanje (v = 0,7 -1,0  0 / min)

Brzina mačke (v = 20 m / min)

Spuštanje

Pražnjenje korpe za beton

Povratak

q - zapremina korpe za beton  (0,5,  0,75,  1 m ˆ 3)

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kp -koeficijent punjenja                       

Kr -koeficijent rastresitosti (obično je 0,95 )

  Montaža elemenata Prenos arm. i oplata Prenos betona
tm (sec)

480 - 900

600 - 700

120 - 150

Kv

0,40 - 0,70

0,50 - 0,80

0,70 - 0,90

Kp

0,50 - 0,90

0,30 - 0,40

0,80 - 1,00

Izbor autodizalica i toranjskih kranova vrši se iz podloga. Za proračun koštanja radnog časa pogledati sledeće tabele a i b.

Lučke, brodske i portalne dizalice

Portalni kranovi, kao što i samo ime kaže sastoje se od jednog portalnog rama (dva stuba i greda), koji se kreće po paru šina i na taj način pokriva ceo prostor ispod potrebnim  količinama materijala. Greda i stubovi su naravno od kvalitetnog čelika, mogu biti puni profili ili rešetkasti. Na gredi se nalazi radni organ-mačka krana. Upravljanje se vrši iz kabine, smeštene blizu stuba, a ispod  poprečne grede. Upravljanje je daljinskim putem, a za manje kranove vrši se sa zemlje. Portalni kranovi vrše utovar i prenos i istovar materijala dužinom šina kojima se kreću. Radni učinak se računa po ranije navedenoj formuli.

Mostne dizalice koriste se u železarama, livnicama, hidroelektranama, drvnoj industriji, sa kukom, grabilicom ili magnetom, nosivosti do 250t. Znatno su većeg raspona od portalnih kojima su jako slični. Radni učinak se računa po prethodno navedenoj formuli.

Konzolne i stubne dizalice

Konzolne dizalice se koriste za dizanje i prenošenje raznih tereta u proizvodnim halama, skladištima, pretovarnim stanicama, za utovar i istovar tereta iz kamiona ili vagona. Zbog svoje stabilne konstrukcije veoma su pogodne za montažu mašina i uređaja ili opsluživanje teških alatnih mašina, strugova, presa, glodalica i ostalih mašina i uređaja u mašinogradnji, građevinskoj, tekstilnoj, duvanskoj i ostalim industrijama. Rukovanje dizalicom je jednostavno, velike su manipulacione mogućnosti uz maksimalno korišćenje radnog prostora, a rad je moguć i u najtežim uslovima. Stub je izrađen iz zavarene konstrukcije kvadratnog preseka, a konzola iz valjanih ili sandučastog profila. Okretanje se ostvaruje ručno ili elektromotorom preko planetarnog reduktora (360 stepeni ili manje) i ozubljenog venca, a uležištenje je preko kotrljajnih ležajeva. Dizanje se ostvaruje preko dvobrzinskog električnog vitla. Vožnja kolica po konzoli ostvaruje se električnim ili ručnim pogonom. Dizalica se vezuje za temelj anker vijcima.

Derik kranovi se koriste za podizanje i prenos materijala kod montaža industrijskih hala, čeličnih mostova, montaža zgrada, montaže elemenata prefabrikacijei sl. Osnovni elementi ovog krana su: vertikalni jarbol, katarka i pogon na tri vitla. Postoji mogućnost montaže  derik-krana na kolosek, pa se njegova funkcionalnost višestruko povećava.

Kabl kranovi su kranovi za izuzetno velike terete na velikim rastojanjima, najspecijalnija moguća vrsta kranova. Karakteriše ih:

Velika pokretljivost u horizontalnom i vertikalnom pravcu

Isplativi su samo na velikim investicionim projektima jer ostvaruju velike radne učinke       (hidrocentrala u Koloradu).

Rasponi transporta su izuzetno veliki - do nekoliko km (između tornjeva)

Velika brzina rada

Peca24.tif (12937 bytes)

Sastoje se od dva noseća tornja (ako gradimo hidroelektranu - tornjevi se postavljaju na suprotnim krajevima kanjona), nosećeg užeta koje povezuje tornjeve, prima sva opterećenja i na kome se nalazi mačka krana, vučnog užeta, užeta za podizanje tereta  i užeta sa jahačima. Jedan toranj nosi pogonske uređaje, a drugi  postrojenje za zatezanje nosećeg užeta.

Interesantna rešenja kranova  (posebno kran na platformi u moru i brod - kran)


 

Slike platformi, viljuškara, liftova

       

     

Značajno je pomenuti i građevinsku dizalicu za vertikalni transport - koja se posebno primenjuje u gradskim uslovima, usled nemogućnosti montaže krana ili nekog alternativnog rešenja. Koristi se za manji transport materijala i ljudi u visokogradnji. To je vrsta ograđenog postolja koje putuje po vođicama, koje su fiksirane za objekat koji se gradi. Pored staze i postolja, ova dizalica poseduje raznu užad, pogonski motor i sl.

www.geda.de   www.atlascopcopcowagner.com   

Za dodatne informacije o kranovima pogledati:

www.econstructionequipment.com