Valjci (engl. rollers) su mašine za zbijanje valjanjem većih masa  zemljanih, kamenih vezivom stabiliziranih materijala, krupnozrnih betona (tzv.valjani betoni), kao i asfaltnobetonskih zastora.Valjci mogu biti:

Vučeni valjci

Samohodni valjci

Savremena tehnološka rešenja za zbijanje tla podrazumevaju sledeće principe rada:

Statički princip - gde se sabijanje zemlje vrši valjanjem (statički valjci)

Dinamički princip - gde se sabijanje zemlje vrši pomoću pojedinačnih udara ili vibriranjem (eksplozivni nabijač i vibronabijač)

kombinovani pristup - dobijen kombinovanjem prethodna dva principa - vibrovaljci

U smislu konstrukcije, odnosno materijala obloge samog valjka mogu biti:

Čelični (glatki) valjci i ježevi - glatki mogu biti: laki, srednji i teški valjci

Valjci na pneumaticima

 

 

 


 

 

Vibro ploče (engl. vibrating plate) su  građevinske mašine koje se koriste za stabilizaciju podloge od rastresitih materijala  - peska, šljunka, zemlje i sl. Vibro ploče koriste motor s unutrašnjim sagorevanjem (benzin, nafta). Imaju ugrađen vibrator sa frekvencijama  koje se kreću od 40 do 80 Hz i tako su konstruisani da se u toku rada sami kreću napred - poskakuju, tako da je potreban neko da održava pravac kretanja, što se postiže upravljačem. Masa vibro ploča kreće se od 200 do 800 kg. Radna širina ovih mašina kreće se od 60 do 90 cm, zavisno od modela, a radna brzina se kreće od 15 -20 m / min. Savlađuju uspone čak do 25 %. Koriste se za zbijanje slojeva 40 - 80 cm, a najbolje dejstvo postižu u donjem delu sloja. Mogu se kombinovati dve i više ploča u radu,a da njima upravlja jedan rukovalac.

 


 

Glavne vrste nabijača su:

Mehanički nabijači

Eksplozivni nabijači

Vibronabijači

 

 

Mehanički nabijači, maljevi, prave se težine od 1,75 do 3t, veličine su 0,60 x 0,60 do 1,10 x 1,10. Padaju sa visine od 1,5 od 2 m. Poslužuje ih kran ili univerzalni bager sa dizalicom.

Maljevi se automatski podižu do gornjeg mrtvog položaja, odakle slobodno padaju na nabijano tlo, pri čemu se kinetička energija pada udarom preobraća u pritisak na tlo, praćen i potresanjem tla.

Prema pogonskoj energiji dele se na:

Kranske

Eksplozivne

Električne

Pneumatske

Primenjuju se za raznovrsne materijale, vezane i nevezane, kamenite i zgrudvane koje drobi udar ali neprikladna visina pada i težina mogu dovesti do prekomernog usitnjavanja čestica rušenjem njihove strukture i stvaranja prašine.