Vibratori  (engl. vibrator) su oprema za zbijanje kamene sitneži,  betonskih i asfaltnobetonskih masa  i drugih vrsta stabilizovanih materijala putem nekog veziva, koristeći vibracije visoke frekvencije. Vibratori se rade kao samostalne komponente ili  mehanizmi neke složenije mašine. Po veličini mogu biti manji u vidu šipke, do velikih vibroploča. Samostalne vibratore delimo na:

Spoljašnje vibratore

Unutrašnje uronjene vibratore    

Prvi se nalaze izvan materijala koji sabijaju, dok drugi direktno imaju kontakt sa njim (uronjeni su). U spoljašnje vibratore spadaju oplatni vibratori i površinski vibratori (vibro ploče). Oplatni vibratori se oslanjaju ili vešaju na oplate i kalupe, preko kojih deluju na svežu betonsku masu. U kombinaciji sa kalupima čine vibrostolove ili vibrokalupe.Površinski  vibratori  su manje vibroploče koje se nalaze na površini materijala (licu) koji se zbija. Uronjeni vibratori su unutrašnji vibratori ili vibratori-igle ili pervibratori.

www.bomag.de   www.dynapac.com  www.ptc.fr  www.rammax.de  www.stowmfg.com   www.tremix.com  www.tunamakina.com  www.vibromax.de

Pervibratori, vibratorske igle (engl. internal vibrators)  je vrsta vibratora u  obliku uranjajuće igle, koja se koristi samo kod zbijanja svežeg betona. To su ustvari igle dužine do 1 m, i prečnika  do 200 mm. Tanji vibratori koriste se za sitnozrne, a deblji za krupnozrne betone. Rad vibratora karakterišu masa, amplituda i frekvencija. U tom pogledu postoje niskofrekventni  i visokofrekventni vibratori. Pervibratori se uranjaju  u nasutu masu betona, te energiju vibracija  koje nastaju  rotacijom ekscentrične mase u igli, prenose na okolnu masu betona. Dinamičke sile oscilacija  čestica svežeg betona  savladjuju sile njihovog medjusobnog trenja, te dolazi do sleganja betona, a zarobljeni vazduh odlazi ka površini. Pogon pervibratora može biti  električni, pneumatski, hidraulički, nekim motorom na samom vibratoru ili kombinacija ranije navedenih načina.

Za efikasnost ugrađivanja je vrlo važan pravilan sastav betonske mešavine. Iako se us­pešno ugrađuju sve mešavine čiji je vodocementni odnos u intervalu 0,38 - 0,65 optimalna vrednost v /c odnosa je oko 0,50.

Problem ravnomernog ugrađivanja sveže betonske mase rešavaju pervibratori. Zavisno od dimenzija elementa koji se izrađuje bira se prečnik pervibratora jer od veličine (Ø30 - Ø200 mm) zavisi radijus dejstva i učinak.

Za svaki veći obim radova treba izvršiti dovoljan broj proba sa projektovanom mešavinom, postojećom oplatom i usvojenim pervibratorom čime se dobija optimalan re­žim rada. Preporuke su:

debljina sloja ne bi trebalo da bude mnogo veća od dužine igle pervibratora. Pervibrator treba uranjati vertikalno ili najviše do ugla 45° sve dok igla ne prodre bar 15 - 20 cm u ugrađeni sloj i neutrališe dejstvo spojnice.

razmak mesta uranjanja igle treba da je oko 50% veći od radijusa dejstva i mora se voditi računa da ona ne dotiče glavnu armaturu niti da prilazi oplati bliže od 10 cm.

optimalna dužina vibriranja ne može se jednoznačno definisati ali vibriranje duže od 40 sec sigurno ne daje značajnije efekte (u ovo vreme ne ulazi vreme uranjanja i vađenja igle)

Pervibrator lako zbija beton pa brzo vađenje igle može ostaviti slabo ugrađene zone. Stoga brzina izvlačenja igle mora biti 4 - 8 cm/sec. Rukovanje mora biti pažljivo a igla se ne sme koristiti za guranje i razastiranje betona. Orijentacione vrednosti za teoriske učinke perviratora različitih veličina su:   

Prečnik  igle ( mm) Učinak ( m ˆ 3 / h ) Oblast primene
25 1-3 Vrlo tanki elementi i vrlo gusta armatura
35 - 50 5-10 Tanki zidovi i mali razmak armature
50 - 75 10 - 20 Elementi normalne debljine
100 -150 25 - 50 Masivni blokovi (u hidrotehnici)

Kod određivanja broja pervibratora ipak treba računati sa koeficijentom iskorišćenja od 50%. Proračun praktičnog učinka pervibratora vrši se po obrascu:

Up = Ut × Kv × Kr = T / Tc × 2 × R ˆ 2 × d ×  Kv × Kr

gde je:

R -radijus dejstva

d - debljina sloja  betona

Tc -  prosečno trajanje radnog ciklusa 0,5 do 0,75 min

Koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i izbor samih pervibratora  koji vršimo iz podloga. Za proračun koštanja radnog časa  pervibratora pogledati   sledeće tabele a b.

     IREN 57 (visokofrekventni  pervibrator)

Tip
Boca
Promer delovanja
cm
Napon V
Izlazna snaga A
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
IRFEM 03Y
30
385
ca. 30
42
4,6
ca. 12.000
IREN 38
38
345 •
ca. 50
42 *
7,0
ca. 12.000
IREN 45
45
382 •
ca. 60
42 *
10,0
ca. 12.000
IREN 57k
58
330 •
ca. 65
42 *
13,0
ca. 12.000
IREN 57
58
400 •
ca. 85
42 *
17,3
ca. 12.000
IREN 65
65
490 •
ca. 120
42 *
25,0
ca. 12.000

IRSEN 57(visokofrekventni pervibrator)

Tip
Boca
Promer delovanja
cm
Napon V
Izlazna snaga A
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
IRSEN 38
38
345
ca. 50
42
7,0
ca. 12.000
IRSEN 48
45
382
ca. 60
42
10,0
ca. 12.000
IRSEN 57k
58
330
ca. 65
42
13,0
ca. 12.000
IREN 57K
58
400
ca. 85
42
17,3
ca. 12.000

IRFUN 57  (pervibratori sa integrisanim pretvaračem za direktan priključak)

Tip
Boca
Promer delovanja
cm
Napon pri 50/60 Hz V
Izlazna snaga A
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
IRFUN 38
38
345 •
ca. 50
230 V 1~
3,0
ca. 12.000
IRFUN 38*
38
345 •
ca. 50
115 V 1~
6,0
ca. 12.000
IRFUN 45
45
382 •
ca. 60
230 V 1~
4,0
ca. 12.000
IRFUN 45*
45
382 •
ca. 60
115 V 1~
8,0
ca. 12.000
IRFUN 57k
58
330 •
ca. 65
230 V 1~
5,0
ca. 12.000
IRFUN 57
58
400 •
ca. 85
230 V 1~
6,0
ca. 12.000
IRFUN 57*
58
400 •
ca. 85
115 V 1~
12,0
ca. 12.000

IRSEN-FU 57  (Pervibratori sa integriranim pretvaračem i nameštenim držačem)
 
Tip
Boca
Promer delovanja
cm
Napon V
Izlazna snaga A
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
IRSEN-FU 38/230* superscript
38
345
50
230 V 1~
3,0
12.000
IRSEN-FU 45/230* superscript
45
382
60
230 V 1~
4,0
12.000
IRSEN-FU 57/230* superscript
58
400
85
230 V 1~
6,0
12.000

PIR 75 (pneumatski pervibratori)

Tip
Boca
Promer delovanja
cm
Max. potrošnja zraka m ˆ 3 /min
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
PIR 35
36
245
ca. 40
0,85
ca. 19.700
PIR 55
55
260
ca. 65
1,40
ca. 18.200
PIR 75
75
301
ca. 90
2,14
ca. 16.500

M 200 (mehanički pervibrator)

Mehanički pervibrator - pogon

Tip
Težina kg
Pogonski motor
Snaga motora kW
Okretni moment 1/min
M 1000
5,3
Univerzalni*
1,0
min. 15.500
M 2000
5,9
Univerzalni*
1,5
min. 17.500
M 3000
8,1
Univerzalni*
2,3
min. 16.500
A 5000
29,7
Benzinski
4,0
10.000
D 4000
42,6
Benzinski
3,2
10.000

Mehanički pervibrator - boca

Tip
Težina kg
Boca
Delovanje promera
cm
Obrtaji 1/min
Ø mm
duž. mm
H 25S
0,9
25
295
ca. 36
min. 10.000
H 25
1,2
25
440
ca. 41
min. 10.000
H 35S
1,6
35
310
ca. 56
min. 10.000
H 35
2,1
35
410
ca. 61
min. 10.000
H 45S
2,5
45
305
ca. 71
min. 10.000
H 45
3,2
45
385
ca. 76
min. 10.000
H 55
4,9
55
410
ca. 102
min. 10.000
H 65
6,0
65
385
ca. 122
min. 10.000

Mehanički pervibrator - sajla

Tip
Težina kg
Dužina creva mm
za
SM 1-E
1,4
1000
H 25S i H 25
SM 2-E
2,3
2000
H 25S i H 25
SM 4-E
4,3
4000
H 25S i H 25
SM 0-S
2,3
500
H 35 - H 65
SM 1-S
3,0
1000
H 35 - H 65
SM 2-S
5,0
2000
H 35 - H 65
SM 3-S
6,7
3000
H 35 - H 65
SM 4-S
8,5
4000
H 35 - H 65
SM 5-S
10,5
5000
H 35 - H 65
SM 7-S
14,0
7000
H 35 - H 65
SM 9-S
17,7
9000
H 35 - H 65

Oplatni vibratori imaju dva pogonska sredstva: komprimovani vazduh ili električnu energiju. Efikasnost prenošenja energije sa vibratora na kalup i ulivenu betonsku masu zavisi od kvaliteta veze kalup-vibraciona ploča pa se primenjuju pneumatsko, hidraulično ili mehaničko pričvršćivanje a u prefabrikaciji je najčešće pričvršćivanje elektromagnetima.

Konstrukcijska rešenja su raznolika: vibro-sto, vibro-daska, vibro-greda i oplatni vibrator. Kod vibracionih dasaka (greda) se vibratori povezuju sa uređajem za glačanje i moguće je u jednom prolazu obaviti i završnu obradu površine.

Trajanje obrade betona vibriranjem zavisi od konzistencije betona, tj. od krutosti smese. Odnos količine cementa i sitne frakcije agregata ima značajan uticaj na nju. Prilikom ugrađivanja se mogu očekivati dobri rezlultati ukoliko u betonu sa najvećim zrnom Dmax = 32 mm ima 350 - 400 kg sitne frakcije, a za Dmax = 16 mm je neophodni udeo sitne frakcije oko 400 - 450 kg/m³ meša­vine. Odnos vode i sitnog agregata bi u kvalitetnoj mešavini trebao biti u intervalu 0,45 - 0,50.

 Oplatni vibratori normalne /visoke frekvencije

AR 75/3/400

Oplatni vibratori normalne frekvencije sa 1500 1/min

Tip
Centrifugalna sila kN
Potrošna potrebna struja
Napon V
Struja A
Frekvencija Hz
AR 51/1,5/400
0 - 5,0
400 3 ~ *
1,4
50
AR 53/1,5/400
0 - 5,0
400 3 ~ *
1,4
50
AR 54/1,5/400
0 - 5,0
400 3 ~ *
1,4
50
AR 75/1,5/400
0 - 10,6
400 3 ~ *
3,4
50

Oplatni vibratori normalne frekvencije sa 3000 1/min

Tip
Centrifugalna sila kN
Potrošna potrebna struja
Napon V
Struja A
Frekvencija Hz
AR 26/3/400
0 - 1,1
400 3 ~ *
0,75
50
AR 36/3//400
0 - 2,7
400 3 ~ *
0,75
50
AR 51/3/400
0 - 8,3
400 3 ~ *
1,7
50
AR 52/3/400
0 - 8,30
400 3 ~
1,7
50
AR 53/3/400
0 - 8,3
400 3 ~ *
1,7
50
AR 54/3/400
0 - 8,3
400 3 ~ *
1,7
50
AR 75/3/400
0 - 17,3
400 3 ~ *
2,4
50

Visokofrekventni oplatni vibratori sa 6000 1/min

Tip
Centrifugalna sila kN
Potrošna potrebna struja
Napon V
Struja A
Frekvencija Hz
AR 36/6/042
0 - 3,47
42 ili 250
9/1,7
200
AR 41/6/042
0 - 9,50
42
18,3
200
AR 42/6/042
0 - 9,50
42 ili 250
18,3/2,7
200
AR 43/6/042
0 - 9,50
42 ili 250*
18,3/2,7
200
AR 44/6/042
0 - 9,50
42 ili 250*
18,3/2,7
200
AR 51/6/042
0 - 14,20
42 ili 250*
21,5/3,1
200
AR 52/6/042
0 - 14,20
42 ili 250
21,5/3,1
200
AR 53/6/042
0 - 14,20
42 ili 250*
21,5/3,1
200
AR 54/6/042
0 - 14,20
42 ili 250*
21,5/3,1
200
AR 75/6/042
0 - 18,20
42 ili 250*
32,0/7,5
200

Visokofrekventni Oplatni vibratori

AR 42/9/042

Visokofrekventni oplatni vibratori

Tip
Centrifugalna sila kN
Potrošna potrebna struja
Napon V
Struja A
Frekvencija Hz
AR 36/12/042
0 - 3,47
42
6,0
200
AR 41/9/042
0 - 7,7
42 ili 250*
14,0/2,4
150
AR 42/9/042
0 - 7,7
42 ili 250*
14,0/2,4
150
AR 44/9/042
0 - 7,7
42 ili 250*
14,0/2,4
150
AR 51/9/042
0 - 10,7
42 ili 250*
16,0/2,7
150
AR 52/9/042
0 - 10,7
42
16
150
AR 53/9/042
0 - 10,7
42
16
150
AR 54/9/042
0 - 10,7
42
16
150
AR 75/9/042
0 - 17,6
42 ili 250*
28,0/4,3
150

Visokofrek. oplatni vibr. sa integrisanim pretvaračem za direktan priključak

Tip
Centrifugalna sila kN
Potrošna potrebna struja
Napon V
Struja A
Frekvencija Hz
ARFU 36/6/230
3,47
220-240
6,0
50/60
ARFU 36/6/115
3,47
110-130
12,0
50/60

Pneumatski oplatni vibratori

PAR 45/2

Pneumatski oplatni vibratori

Tip
Centrifugalna sila kN
Obrtaji 1/min
Potreban pritisak
vazduha bar
Potrošnja vazduha m ˆ 3 /h
PAR 6/2
6
17.000
6
1,00
PAR 10/2
10
16.500
6
1,10
PAR 27/2
27
13.500
6
1,58
PAR 45/2
45
8.500
6
1,66

Mehanički pretvarači

FU 1,8/200

Mehanički pretvarači

Tip
Težina kg
Pogon
Izlazna snaga
Snaga kVA
Struja
A
Napon V
Frekvencija
Hz
FU 1,5/200W
28,0
230 V 1 ~
1,50
20,6
42
200
FU 1,8/200
27,0
400 V 3 ~
1,96
27,0
42
200
FU 4/200
64,0
400 V 3 ~
3,80
52,0
42
200
FU 5z/200
75,0
400 V 3 ~
5,00
69,0
42
200

Elektronski pretvarači

FUE-M 23A

Tip
Težina kg
Pogon
pri
50/60 Hz
Izlazna snaga
Snaga
kVA
Struja
A
Napon V
Frekvencija**
Hz
FUE 1/042/200W
25,0
230 V 1 ~
1,8
25,0
42
200
FUE 1/115/200W
26,4
230 V 1 ~
1,8
3,0
115
200
FUE 2/042/200W
26,4
230 V 1 ~
2,6
35,0
42
200
FUE 2/250/200W
26,4
230 V 1 ~
2,6
6,0
250
200
FUE 4/250/200W
12,4
230 V 1 ~
3,6
9,0
250
200
FUE 5/042/200
29,5
400 V 3 ~
3,8
52,0
42
200
FUE 5/250/200
32,0
400 V 3 ~
3,8
9,0
250
200
FUE 5/115/200
31,6
400 V 3 ~
3,8
20,0
115
200
FUE 6
39,5
220 - 240V 1 ~
4,4
60,0
42
0 - 200
FUE-10/042/200
87,0
400 - 415 V 3 ~
-
145,0
42
0 - 200
FUE-10/250/200
87,0
400 - 415 V 3 ~
-
25,0
250
0 - 200
FU-M/T 13A
29,0
400 - 415 V 3 ~
-
13,0
250
0 - 200
FU-M 17A
-
400 - 415 V 3 ~
-
17,0
250
0 - 240
FU-M 23A
-
400 - 415 V 3 ~
-
23,0
250
0 - 240
FU-M 31A
-
400 - 415 V 3 ~
-
31,0
250
0 - 240
FU-M 38A
-
400 - 415 V 3 ~
-
38,0
250
0 - 240
FU-M 43A
-
400 - 415 V 3 ~
-
43,0
250
0 - 240
FU-M 57A
-
400 - 415 V 3 ~
-
57,0
250
0 - 240
FU-M 71A
-
400 - 415 V 3 ~
-
71,0
250
0 - 240
FU-M/S 75A
29,0
400 - 415 V 3 ~
-
75,0
42
0 - 200
FU-M/S 85A
42,0
400 - 415 V 3 ~
-
85,0
42
0 - 200
FU-M/S 150A
100,0
400 - 415 V 3 ~
-
150,0
42
0 - 200
FU-M/S 225A
150,0
400 - 415 V 3 ~
-
225,0
42
0 - 200

Ručne betonske gladilice

CT 36EDT

Sedeće betonske gladilice

Vibracijske letve

P 31A

Vibracijske letve - pogon
 

Tip
Težina kg
Pogonski motor
Snaga morora Kw
P 31A
15,5
četverotaktni, vazdušno hlađenje, Honda benzinski
1,1

Vibracijske letve - za skidanje površinskog sloja

Tip
Dužina m
Širina mm
Težina kg
SB/SBW 4F
1,2
124/165
3,4/3,8
SB/SBW 6F
1,8
124/165
5,2/5,4
SB/SBW 8F
2,4
124/165
6,9/7,6
SB/SBW 10F
3,0
124/165
8,6/9,5
SB/SBW 12F
3,7
124/165
10,0/11,4
SB/SBW 14F
4,3
124/165
13,0/13,3
SB/SBW 16F
4,9
124/165
13,5/15,2
SB/SBW 15M
1,5
124/165
4,3/4,6
SB/SBW 20M
2,0
124/165
5,6/6,1