Primena građevinskih mašina danas je jedan od najbitnih faktora za realizaciju  bilo kog investicionog projekta. Da bi se održao napredak  građevinarstva neophodan je stalni razvoj  i usavršavanje njihovih radnih karakteristika (brzina kretanja, veličinu radnih organa, poboljšanje manevarskih sposobnosti).Akcenat se daje na  bezbednosti i komforu rukovaoca, pouzdanost vitalnih delova ili mašinskih sistema, a da se istovremeno smanje  troškovi rada u pogledu potrošnje goriva i maziva, kao i habajućih delova. Već na samom početku susrećemo se sa problemom podele građevinske mehanizacije. Razni autori imaju drugačije kriterijume, koji proizvode takve podele, koje su u koliziji same sa sobom. Naredna shema nastala je  tako sto se  prva podela vrši na  jedanaest grupa mašina (svetloplava polja). Već tu nastaje problem koje su to mašine  za rad na putevima. Vidimo da u tu grupu spadaju već imenovane celine  mašina za iskop, utovar i zbijanje tla. Isti problem se javlja  kako razdvojiti celine  "mašine za prenos i dizanje" i " transport   i vuču". Ta sličnost postaje još vidljivija  pri daljoj podeli (zelena polja). Jedini racionalan zaključak  je to da  se većina mašina  danas koristi kao multifunkcionalan uredjaj, tako da se polako briše ta granica stroge podele. To je i finansijski racionalno jer uz primenu jednog priključka dosta mašina može da se koristi u sasvim druge svrhe.

 


 


Sa  povećanjem  angažovanja mehanizacije na zameni ljudskog rada  raste uloga i odgovornost  planera rada mašina koji vrši njihov izbor, tehnološku povezanost u proizvodnom procesu, brzinu i efikasnost otklanjanja kvarova. Najvažniji  opšti pojmovi koji su bitni za sve mašine su:

      Predpostavke i proračun praktičnog učinka mašina

      Proračun troškova mehanizacije i cene rada

      Parametri relevantni za izbor mašina

      Analiza raspoloživosti mašina angažovanih na nekom poslu

mašine sa ciklčnim dejstvom - svoj rad obavljaju u ciklusima, tj postoji određen broj radnih operacija koje se periodično ponavljaju. Skup svih tih operacija čini jedan radni ciklus mašine. Trajanje ciklusa izražava se u  vremenskim jedinicama, označava sa Tc i koristi kod proračuna praktičnog učinka mašina. Tc se određuje posebno za svaku mašinu u zavisnosti od konkretnih operacija koje obavlja, samih uslova na terenu, sposobnošću i  kapacitetima same mašine. Mašine sa cikličnim dejstvom su:  bageri, dozeri, utovarivači, skreperi, kamioni, fabrike betona.......Bitan  parametar  je zapremina radnog organa  q.

 

 

  mašine sa kontinualnim dejstvom - svoj rad obavljaju u jednom neprekidnom kontinuitetu, dakle nema  cikličnih ponavljanja. Prilikom proračuna praktičnog učinka bitni parametri su  širina trake B -širina trake koju zahvata mašina na pravcu svog dejstva, brzina obrade V, debljina trake d i broj prelaza n. Mašine sa kontinualnim dejstvom su  finišeri, valjci, grejderi, pumpe za beton i druge.