Koeficijent korišćenja radnog vremena Kv

Uticajni parametri Kv =  0.80 Kv =  0.65 Kv =  0.50
Uslovi rada laki srednji teški
materijal rastresita  zemlja, suva glina pesak , šljunak nabijena zemlja , vlažna glina ,kamen
Zona rada širok prostor , suvo tlo , ravnica talasast teren ,dosta zakrčen vlažan teren ,klizav , mekan , skučen prostor
Putevi stalno održavani povremeno održavani neodržavani
Zona istovara širok prostor zakrčen prostor , mek teren skučen prostor , vlažan i mek teren
Saobraćaj nezavisan od javnih puteva i železnica ukrštanje sa javnim putevima i železnicama saobraćaj  javnim putem
Klima vedro pretežno vedro sklono promenama
Smena dnevna dnevna redovno dnevna i noćna
Rukovaoc dobar srednji loš
Kontrola  rada adekvatna povremena minimalna

Ako više parametara utiče na rad, prosečan koeficijent Kv se usvaja kao aritmetička sredina  koeficijenata Kvi za broj parametara "n".

Koeficijent punjenja Kp

Materijal Bageri Utovarivači  

Skreperi

 

 

klasični elevatorski
meka glina 1,00-1,10 1,00-1,10 0,75-1,05 0,90-1,00
zemlja sa glinom 0,90-1,05 1,00-1,10 0,75-1,05 0,90-1,05
prirodni šljunak 0,90-1,05 0,95-1,00 0,70-0,90 0,85-0,95
mleveni kamen 0,90-0,95 0,85-0,95 0,50-0,80 0,50-0,80
tvrda glina 0,75-0,85 0,85-0,95 0,60-0,85 0,60-0,85
lomljeni kamen 0,60-0,75 0,80-0,85 ne primenjuju se
grubo lomljeni kamen 0,40-0,60 0,60-0,65 ne primenjuju se

Koeficijent rastresitosti Kr

Materijal

Težina u rastresitom stanju Rastresitost % Koeficijent rastresitosti  Kr
suva glina 1370 25 0,80
laka glina 1660 30 0,77
zbijena žilava i vlažna glina 1780 33 0,75
suva zemlja 1660 25 0,80
vlažna zemlja 2000 25 0,80
zemlja pomešana sa peskom i šljunkom 1840 18 0,85
mešavina zemlje i kamena 1490-1780 30 0,77
suv pesak 1300-2000 10-15 0,91-0,87
mokar pesak 1450-2300 10-15 0,91-0,87
suvi šljunak 1450-1930 12 0,89
mokar šljunak 2140-2300 14 0,88
škriljci ili meka stena 1780 33 0,75
drobljeni kamen ili stena 1950-2330 35 0,74
tvrda stena dobro minirana 2880-2970 50 0,67

Koeficijent punjenja utovarivača Kp

Vrsta tla Suvo Vlažno
pesak i peskovito tlo 0,95-1,05 1,15-1,25
glina , mekša 1,05-1,10 1,20-1,40
glina , srednje tvrda 1,10-1,20 1,30-1,50
glina , teška 0,95-1,10 1,25-1,45

Koeficijent zahvatanja Kz

Kategorija tla 1 2 3 4 5 6 7
Kz 1,00 0,90 0,80 0,75 0,70 0,70 0,65

Koeficijent uskladjenosti transporta Kup

r

2

3

4

5

6

7

8

>=  9

Kut

0,82

0,88

0,92

0,95

0,97

0,98

0,99

1,00

Kut - koeficijent usklađenosti transporta - uzima se u obzir usaglašenost zapremine kašike bagera (q) i zapremine koša transportnog sredstva r = Q / q = 3 - 5.

Koeficijent optimalnosti uslova rada na terenu Ku

Uslovi rada Opis rada Ku
Optimalni uslovi -utovar peska

-uzimanje sa gomile

-istovar na gomilu

0,85-1,00
Optimalni uslovi sa premeštanjem -iskopavanje  šljunka

-rad u kamenolomu

-rad u proseku

0,66-0,83
Rad sa prostornim ograničenjem -kopanje temeljnih jama

-iskop većih jama

-istovar na kamion

0,56-0,58

Korekcioni koeficijenti za ugao zaokreta bagera sa čeonom kašikom Ko

Odnos u procentima od optimalne visine radnog čela ugao zaokreta
45 60 75 90 120 150 180
Korekcioni koeficijent ( Ko )
20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0,93

1,10

1,16

1,22

1,26

1,20

1,16

0,89

1,03

1,07

1,12

1,16

1,11

1,08

0,85

0,96

1,00

1,04

1,07

1,03

1,00

0,80

0,91

0,94

0,98

1,00

0,97

0,94

0,72

0,81

0,84

0,86

0,88

0,86

0,84

0,65

0,73

0,75

0,77

0,79

0,77

0,75

0,59

0,65

0,68

0,69

0,71

0,70

0,68

Korekcioni koeficijenti za ugao zaokreta bagera sa skreperskom kašikom Ko

Odnos u procentima od optimalne visine radnog čela ugao zaokreta
45 60 75 90 120 150 180
Korekcioni koeficijent ( Ko )
20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0,99

1,08

1,13

1,19

1,17

1,17

1,14

0,94

1,02

1,06

1,09

1,11

1,09

1,06

0,90

0,97

1,01

1,04

1,05

1,03

1,00

0,87

0,93

0,97

0,99

1,00

0,98

0,96

0,81

0,85

0,88

0,90

0,91

0,90

0,88

0,76

0,78

0,80

0,82

0,83

0,82

0,81

070

0,72

0,74

0,76

0,77

0,76

0,75

Kategorija tla u zavisnosti od otpora rezanja

Kategorija tla

Opis terena

Otpor rezanja               ( kn / mˆ 2 )

1 Vrlo slab teren - pesak , peskovita zemlja , laka glinovita zemlja , šljunak  i tucanik manje od 50
2 Slab teren - srednje vlažna glinovita zemlja , lake gline srednje i povećane vlažnosti 50 - 100
3 Srednje čvrst teren - glinovita zemlja manje vlažnosti ,teška glinovita zemlja i srednje gusta glina 100 - 250
4 Teren povećane čvrstoće - slabi peščari sa glinom , slabi laporac i glinac , gusta glina 250 - 500
5 Čvrst teren - guste karbonske gline  , krečnjaci , mineralne stene i zamrznuti vlažni pesak 500 - 1000
6 Vrlo čvrst teren - guste gline , slabi peščari , laporac ,zamrznuti mokri pesak ili glinovita zemlja 1000 - 1500
7 Veoma čvrst teren - gušće i čvršće modifikacije tla  6 kategorije  , zamrznuta glinovita tla 2 i 3 kategorije pri temperaturama tla do - 5 C 1500 - 2000
8 Izuzetno čvrst teren - čvrsti peščari i laporci ,tvrde gline i zamrznuto glinovito tlo pri temperaturama do   -20 C 2000 - 3000

Klasifikacija tla za mehanizovane radove

  Vrsta tla γ
1 Pesak , peskuše , meke rovite ilovače ,  les prirodne vlažnosti  i prirodne zbijenosti , vegetativno tlo bez korenja , žbunje ,drveće 1,6
2 Pesak sa primesom šljunka ,ilovača prirodne zbijenosti

Srednje teška ilovača sa primesom šljunka

Peskuše sa primenom šljunka

Rastresiti gradjevinski šut  - otpad

Sitan i srednji šljunak

Meka laka  ili riljana glina

Les sa primesom šljunka

Vegetativno tlo sa korenjem ili primesama otpada

1,7

1,75

1,8

1,85

1,75

1,95

1,8

1,4

3 Čvrsta ilovača, srednje čvrsta ili riljana glina

Les suv, kompaktan, čvrst

Krupan šljunak ,zbijeni gradjevinski šut

Prethodno riljani konglomerati , škriljci

Smrznuo peskovito tlo

1,75

1,8

1,95

1,95

1,8

4 Teška tvrda glina

Glina sa oblutcima

Slabo cementirani konglomerati

Čvrsta ilovača sa oblutcima

Smrznuto glinovito tlo

1,95

2,0

2,0

1,95

1‚,95

5 Vrlo dobro minirana stena ( 30 - 40 % od širine kašike ) 1,8 - 2,1
6 Normalno minirana stena ( do 70 % od širine kašike ) 2,0 - 2,2
7 Lepljiva teška mokra glina 2,0
8 Slabo minirana stena 2,2 - 2,5

Predlog za angažovanje mašina za zbijanje tla prema vrstama tla

Vrsta tla Redosled mašina za zbijanje tla prema povoljnosti optimalna vlažnost                 ( % )
Granulirani materijal 1.vibracioni valjak

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

7 - 15 %
Granulirani materijal sa zemljom 1.vibracioni valjak

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

9 - 18 %
Fini čisti pesak 1.pneumatski valjak

2.glatki valjak

9 - 15 %
Prašina 1.jež

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

10 - 20 %
Elastična prašina 1.jež

2.vibracioni valjak

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

10 - 35 %
Prašinasta glina ilovača 1.jež

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

10 - 30 %
Elastična plastična glina , glina 1.jež

2.vibracioni valjak

2.pneumatski valjak

3.glatki valjak

20 - 35 %

15 - 35 %

 

Ugao unutrašnjeg trenja materijala koji je pokrenut iz stanja mirovanja (kod dozera)

Materijal ۴ tg  ۴
pesak - suv 31 0,600
šljunak 30 0,577
tucanik 35 0,700
zemlja - suva 30 0,577
glina - suva 35 0,700

Brzina kretanja dozera (met / min)

Vrsta tla Operacija
iskop transport razastiranje prazan hod
Pesak, suva glina, zemlja bez vegetacije 50 - 80 60 - 120 70 - 120 100 - 150
Vlažna i tvrda glina, smrznuta zemlja, tlo sa niskom vegetacijom 50 - 55 60 - 75 60 - 80 65 - 110
Drobina, raspadnuti slojevi mekanih stena , mokar i zbijen šljunak 10 - 20 35 - 50 40 - 55 40 - 75

Tabela vremena istovarivača (min)

Uslovi rada Okretanje i istovar ( t i  )  Manevar za utovar ( t m )
pozadi kroz dno pozadi kroz dno
povoljni 1,00 0,30 0,15 0,15
prosečni 1,30 0,60 0,30 0,50
nepovoljni 1,5 - 2,0 1,5 0,50 1,0

Vremena utovara, istovara i manevara kod skrepera (min)

uslovi rada utovar uz pomoć gurača utovar bez pomoći gurača manevar kod utovara istovar i okret
povoljni 0,8 - 1,0 1,0 - 1,25 0,4 0,5
prosečni 1,2 1,5 0,7 0,65
nepovoljni 1,4 - 2,1 1,8 - 2,2 1,5 0,9