Skejper, skreper je vrsta koša (engl. scraper) - alat za iskop zemljanih materijala  struganjem, u vidu sanduka ili koša, koji se prilikom povlačenja puni. Osnovni je alat bagera sajlaša (dreglajn).

Skejper, skreper (engl. bowl scraper, wheel scraper, tractor scraper) je građevinska mašina za masovni iskop, samoutovar - prevoz do nekoliko kilometara, istovar, s grubim razastiranjem uglavnom koherentnih i glinovitih materijala. Sve radne operacije skreper izvodi u kretanju .

Sastoji se od posebno oblikovanog prednjeg dela - neke vrste mašine koja podseća na traktor sa gumenim pneumaticima, nosivog okvira na koji je obešen posebno oblikovani sanduk ili tzv. skreperski koš (po kome je cela mašina dobila ime), zadnjeg nosećeg dela takođe na gumenim pneumaticima. Otvaranjem dna sanduka i spuštanjem posebno oblikovanog noža izvodi se u smeru kretanja iskop tla struganjem, a sanduk se istovremeno puni. Pri pražnjenju sanduka, njegovo otvaranje je u drugom smeru od smera kretanja same mašine. Može imati sanduk sa elevatorom koji olakšava njegovo punjenje. Skreper takođe može imati pogon i vuču (motore), osim na prednjim i na zadnjim točkovima. Danas se koristi uglavnom za izgradnju puteva i to u jedinicama Severnoatlanskog saveza - NATO pakt. Polako nestaje iz upotrebe jer ga učinkom potiskuje kombinacija:  hidrauličnih bagera i utovarivača sa kamionima kiperima i damperima.

troosovinski skreper

Traktor skrepera može pored pneumatika biti i guseničar, sa jednom ili dve osovine. Po kapacitetu skreperi se dele na:

Skrepere male zapremine  (do 6 m ˆ 3)

Skrepere srednje zapremine (6 - 15 m ˆ 3)

Skreperi sa velikom zapreminom (15 i više  m ˆ 3)

Konstruktivno se razlikuju:

Vučeni skreper  - kod koga su traktor za vuču i skreperski koš dva odvojena elementa

Motoskreper - mašina koja predstavlja jedinstvenu celinu

 Glavna primena skrepera:                  

Iskop i površinsko otkrivanje pozajmišta

Iskop lakog, srednje tvrdog i tvrdog zemljišta, kod rada u srednjetvrdom i tvrdom zemljištu potrebna je pomoć traktora gurača

Razastiranje u slojevima jednake debljine zemljanih i kamenih materijala iz skreperskog koša

http://news.thomasnet.com/fullstory/470158  www.deere.com

www.answers.com/topic/wheel-tractor-scraper

Proračun praktičnog učinka skrepera vrši se preko sledećih formula:

                  Up = Ut × Kv × Kp × Kr

      Ut = T / Tc × q

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kp - koeficijent punjenja  koša skrepera

Kr - koeficijent rastresitosti materijala

Tc - trajanje radnog ciklusa Tc = ti + tt + ti + tpov + tm

ti - vreme iskopa

tt - vreme transporta,  tt  = L transporta / Vpun, Vpun  = 20 - 30 km /h

ti - vreme istovara

t pov - vreme povratka, t pov = L transporta / Vprazan, Vprazan = 30 - 40 km / h

tm - vreme manevrisanja

koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i  izbor samih mašina iz  podloga. Za proračun koštanja radnog časa skrepera pogledati sledeće tabele a  i  b Tablice mašinskih normi  date su na strani c.

Detaljnije o skreperima pogledajte na sledećim linkovima:

www.jasa.com www.657e.com www.albertafuel.com www.earthworks.net.nz  www.precisionheavyhaul.com www.econstructionequipment.com 

www.portindustries.com www.caterpillar.com