Armirački pogon (engl. iron working plant) je proizvodni građevinski pogon sastavljen od posebnih uređaja i ostale tehnološke opreme za proizvodnju savijene betonske armature. Obuhvata opremu za prihvatanje i skladištenje armature, rezanje, savijanje, razvrstavanje, pakiranje, utovar za prevoz. Savremeni armirački pogon obuhvata manji broj automatizovanih i robotizovanih mašina spojenih u jedinstvenu tehnološku opremu. Upravljanje proizvodnjom je kompjuterizovano, tako da se proizvodi savijena armatura  prema unapred zadatim merama, oblicima i količinama. Ovi pogoni mogu biti:

  Srednji pogoni velikog proizvodnog učinka

  Manji privremeni proizvodni pogoni malog učinka - gradilišni

www.blos-gleich.de   www.krbmachinery.com     www.progress-m.com

Bušilice su mašine koje u širem smislu imaju značenje:

  Sve vrste samohodnih bušilica  za bušenje u tlu i steni  pri izvodjenju geotehničkih radova

  Hidrotehničke bušilice

  Samohodne bušilice za potrebe miniranja: samohodna ili vučena vozna konstrukcija  s rukama - krakovima  koje drže lafete. Po lafetu prilikom rada klizi  težak spoljašnji  bušački čekić ili oprema za okretanje dubinskog - bušačkog čekića

Vozna konstrukcija samohodnih bušilica može biti na gumenim pneumaticima ili najčešće na gusenicama (engl . crawler -mounted-drilling rig). Kod velikih bušilica na voznoj konstrukciji nalaze se motori i oprema za automatsko upravljanje, oprema za nastavljanje šipki pribora za bušenje, kabina za upravljanje. Posebna vrsta su tunelske bušilice ("jumbo "). Sve vrste bušilica danas imaju hidraulički pogon, a neke još pneumatski, pa zbog toga vuku za sobom kompresor ili im je montiran na vozni deo.

 

www.copdrill.com  www.drillingsolutions.irco.com   www.montabert.com

 

Spoljni  bušački čekić  (engl. tunnel boring drill) je vrsta bušačkog čekića koji se najčešće koristi za minerske radove  pri građenju. Dele se na:

  Lake ručne spoljašnje bušačke čekiće (engl. hand - held  rock drill)  s potpornom nogom čija je masa do 30 kg

  Teške spoljašnje bušačke čekiće (engl. heavy  rock drill), čija se masa kreće do nekoliko stotina kg

Teški spoljašnji bušački čekići nalaze se gotovo uvek bez izuzetaka na lafetiranim bušilicama. Pogon može biti hidraulički i pneumatski. Hidraulički pogon, nasuprot  pneumatskom omogućava spoljnjem bušačkom čekiću trostruki način bušenja: udarno, kružno ili složeno (udarno-kružno) bušenje. Posebna podvrsta je vibracijsko  (visokofrekventno) udarno bušenje, a to je danas glavni način rada savremenih hidrauličnih spoljašnjih bušačkih čekića.

 

Tunelska bušilica "jumbo"  (engl. mechanized drifting jumbo) su vrsta specijalnih kola s lafetiranim bušačkim čekićima. Vozna konstrukcija može biti na  pneumaticima, gusenicama ili koloseku. Kod lafetiranih tunelskih bušilica preovladava upotreba teških vanjskih hidrauličnih bušačkih čekića. Mogu imati više  krakova (ruku, grana) koje nose lafete. Po vođici lafete putuje bušački čekić. Na kraju lafete nalazi se vodilica bušačkog  pribora. Hidraulički pogon i prenos na kraku odnosno lafetu omogućava veliku okretljivost, odnosno bušenje u različitim smerovima.

 

TBM (engl. tunel boring  machine) je složena tehnološka oporema koja obuhvata  otkopne rotacione mehanizme i neke vrste rotirajućih štitova za iskop tunela u svim vrstama stena u punom kružnom poprečnom preseku. U našem narodu i medju građevinarima rasprostranjen je izraz  za ovu mašinu "krtica. Mogu biti:

  Koncipirani za bušenje čvrste i tvrde stene

  Koncipirani za bušenje srednje čvrste, odnosno tzv "meke" stene

  Koncipirani kao otkopni rotacioni štitovi za iskop nestabilnih jako razlomljenih polučvrstih trošnih stena

TBM radi na način da potiskuje bušačku glavu na čelo iskopa, a po njoj su raspoređeni  određeni alati-rezači. Uglavnom su to tzv. disk rezači. Oni putuju u koncentričnim krugovima po čelu iskopa. Pri tom na njih deluje pritisak tako da oštrica rezača deluje kao  poput klina koji razara stenu u obliku pločica.

TBM obavlja niz radnih operacija istovremeno. To su iskop stene, zahvatanje iskopanog materijala, njegovo premeštanje kroz TBM  i punjenje transportnih sredstava iza sebe. TBM se sasatoji od sledećih osnovnih delova:

  Mehanizam za bušenje

  Mehanizam za upiranje i podupiranje

  Mehanizam za unutrašnji transport iskopanog materijala

  Mehanizam za otprašivanje

  Mehanizam za odvodnju

  Mehanizam za pogon

  Mehanizam za energetiku

  Mehanizam za upravljanje

Vrlo je bitan servis i odžavanje ove mašine. Ako se pokvari u tunelu, šteta je ogromna jer je potrebno vreme da se rastavi na delove i to je izuzetno teško, a ne retko takvi tuneli se moraju napustiti. Vrlo teško se popravlja u radnom tunelu.

www.akkerman.com  www.herrenknecht.de  www.robbinstbm.com 

www.wirth-europe.com 
 

Univerzalna građevinska mašina  (engl. multipurpose construction machinery) je mašina koja se u smislu upotrebe može kotistiti za ogroman broj operacija, u odnosu na klasične. Mnoge standardne mašine ujedno su i univerzalne građevinske mašine. Njihova univerzalnost se postiže na dva osnovna načina:

  Prvi način je izmena alata mašine ili odgovarajućeg uređaja (promenom alata utovarivača ili hidrauličkog bagera ista mašina može izvoditi iskop, utovar, čupanje, rušenje, razbijanje, planiranje, zbijanje, bušenje, rezanje, prenos, oblikovanje, dizanje, polaganje i vađenje raznih materijala ili konstrukcija).

  Drugi način se temelji na pokretljivosti uređaja ili alata na stroju (kod grejdera razni položaji daske omogućavaju planiranje, razastiranje, iskop, struganje, premeštanje , zatrpavanje, skidanje, oblikovanje i čišćenje zemljanih materijala).

        

Mnoge složene građevinske mašine takođe su univerzalne u primeni, na primer novi  finišeri, koji  ugrađuju sve vrste zemljanih, odnosno kamenih materijala bilo vezanih ili nevezanih (nosivi slojevi,  stabilizirani slojevi, betonski i asfaltbetonski zastori). Neki od njih su prilagođeni za izvođenje radova na pistama, na kanalima, odnosno delovima kanala (kosina). Osim ugradnje, mogu  izvoditi i planiranje, delimični iskop i ravnanje podloge na kojoj se kasnije izvode navedeni slojevi i zastori.

 

Sita (engl. screening  machine) je oprema za mehaničko razvrstavanje sejanjem drobljenog kamena i sitnež odredjenog sastava, oblika i veličine zrna. Sita su oprema svake drobilane. Mogu biti:

  Kosa vibraciona sita

  Vodoravna rezonantna sita

Mogu biti jednoetažna ili višeetažna, stojeća ili obešena, a takođe sita su opremljena  uredjajem za pranje sitneži od prljavštine i prašine. Prema pokretljivosti mogu biti:  nepokretna, lako prenosiva, polupokretna vučena ili samohodna. Mreže sita mogu biti metalne ili gumene. Što se seje sitniji materijal, mreža mora imati veću površinu.

www.backers.de   www.beyer-viernheim.de   www.dakotafab.com  www.powerscreen.co.uk   www.ez-screen.com   www.screenmachine.com   www.finlayhydrascreens.com

 

Kompresori (engl. compressor) su mašine za proizvodnju sabijenog vazduha. Dele se na:

  Klipne kompresore (engl. piston compressors)

  Rotacione kompresore (engl. rotary compessors)

  Vijčane kompresore (engl. screw  compessors)

Klipni kompresori se dosta primenjuju za proizvodnju velikih količina sabijenog vazduha  visokog pritiska. Standardna oprema kompresora je: kotlovi za vazduh, kondenzacioni lonci, mehanizmi za hlađenje kompresora itd. Pokretni građevinski kompresori  uglavnom su vijčani kompresori, tj. vazduh se sabija izmedju okretnih, međusobno uklopljenih helikoidnih vijaka (manje količine sabijenog vazduha, nižeg pritiska). Vijčani kompresori u radu ne stvaraju po čoveka i okolinu ogromnu buku. Pokretni kompresori su sastavna oprema uz bušilice. Neko vozilo ili bušilica ih na primer vuku sa sobom.

www.compair.com

 

Koheri (engl. mastics mixers) je oprema za proizvodnju livenog asfalta na licu mesta. Sastoji se od  pokretnog kotla, sa ostalom opremom, u kojoj se vrši zagrevanje i mešanje asfaltne mešavine. Mogu biti na kamionskoj šasiji ili vučenoj prikolici.

www.benninghoven.com   www.atc.gmbh.de

 

Mašine sa otkopnim krakom (engl. boom -type machines) je mašina koja obuhvata:

  Bagere sa udarnim čekićem na kraku

  Mašine uglavnom na gusenicama sa otkopnom rotacionom glavom na vrhu  kraka

Rotirajuća glava ima šiljke od tvrdog metala, koji kopaju stenu struganjem. Glava se može kretati u smeru iskopa ili okomito na smer iskopa. Uglavnom se koriste u tunelogradnji za mehanički iskop manje čvrstog i manje abrazivnog stenskog materijala. Razlikujemo dosta vrsta ovih mašina u pogledu  veličine, učinka, snage i sl. Kako se koriste u rudarstvu dobile su naziv "kombajni ".

 

 www.ibstec.de   www.ibatechno.info   www.itcsa.com   www.vab.sandvik.com

Transportne trake (engl. belt conveyor) su oprema za kontinualni prenos rastresitih  materijala. Takođe pri građenju služe za prenos svežeg krupnozrnog betona. Sastavni su deo sledećih postrojenja:

  Asfaltne baze

  Automešalice

  Fabrike betona

  Glodalice

  Finišeri, TBM

  Tunelski utovarivači   

Radi poput beskonačne trake koja stalno kruži po slogovima valjaka oslonjenima na nosivu konstrukciju. Traka je uglavnom gumena, ređe metalna, kod kraćih daljina, i kod nekih dodavača. Gumene trake mogu biti višeslojne, armirane, nazubljene, širine uglavnom do 1m. Sastoji se od: nosive konstrukcije, pogonskog dela, slogova sa valjcima, pogonskih motora - uglavnom elektromotora. Slogovi valjka su "V" ili najčešće "U " oblika. Postoje takođe samohodne i vučene na vozilu sa gumenim pneumaticima ili gusenicama. U nekim slučajevima se protežu do nekoliko kilometara  pri prenosu zemljanih i kamenih materijala iz kamenoloma u pogon za njihovu preradu ili kroz tunele.   

 

Tunelski betonski voz (engl. paving train in tunneling) je oprema za transport i ugradnju svežeg betona u tunelima. Omogućava kontinualno izvođenje betonske obloge, naročito u dugačkim tunelima. Sastoji se od dva dela. Jedan deo  čini voz sa s mešalicama na vagonskoj šasiji,  za transport suve mešavine ili svežeg betona po tunelu. Vuča je gotovo uvek autolokomotivama. Drugi deo čini tehnološka celina  betonske pumpe, tunelske teleskopske oplate (do 100 m), kolica na šinama za prenos te oplate, vibratora i opreme za pogon tih oplatnih vibratora.

Mešanje betonske mešavine može biti tokom vožnje u tunelu - neposredno pre ugradnje ili dovoženje suve mešavine i spravljanje betona na mestu ugradnje.

www.cifa.com

 

Torket aparati i oprema  (engl.  plastering machines) je grupa srazmerno malih građevinskih mašina i slične tehnološke opreme za proizvodnju - mešanje sastojaka, transport, guranje kroz cevi i ugradnju, nabacivanje smeše na podloge i druge slojeve  od sitnozrnih i mlaznih betona. Obihvataju postolje na točkovima sa delovima gde se vrši prihvat i mešanje (mešalica) te zatim guranje (vijčana ili klipna pumpa za beton)  mešavine kroz cevi do mesta ugradnje. Na kraju cevi nalaze se specijalne mlaznice za nabacivanje betona. Guranje mešavine može se izvoditi pneumatskim putem. Oprema je na električni i pneumatski pogon. Savremeni aparati se sastoje od više silosa sa pumpom za svaki pojedinačno. Silosima se doprema suva mešavina na gradilište, gde se pre ugradnje meša sa vodom.

 

 Posebno su značajne mašine za izvođenje obloga od mlaznog betona u tunelogradnji - torket aparati (concrete  spraying  machines). Savremeni, tzv. mokri postupak  izvođenja mlaznim betonom izvodi se pomoću samohodnih torket - aparata na kamionskom postolju. Uz ostalo ova oprema obuhvata u svim smerovima pokretni, okretni i lomljivi krak, koji nosi mlaznicu za nabacivanje betona.

www.estrichboy.de   www.ocmer.it     www.normet.fi

 

Drobilice (engl. crushing machinery) je oprema za usitnjavanje kamenih materijala u sitnež traženog oblika, veličine i granulometrijskog sastava. Dele se na:

  Drobilice u užem smislu

  Mlinove

U smislu načina drobljenja dele se na čeljusne drobilice, udarne drobilice i kružne drobilice. Čeljusne drobilice gnječe materijal istovremeno dinamički udarom i statički pritiskom. Imaju srednji utrošak energije i potrošnih delova (obloge čeljusti) po jedinici proizvoda u odnosu na ostale drobilice. Kružne drobilice su jako ekonomične i daju dobar oblik i sastav zrna. Udarne drobilice imaju najveći utrošak energije i potrošnih delova (udarne grede ili čekići rotora, obloge statora). Daju najbolji oblik i sastav zrna. Primenjuju se uglavnom kao završne drobilice ili mlinovi. Posebna vrsta udarnih drobilica su centrifugalne drobilice.

 

Mlin (engl. mill)  je ustvari podvrsta drobilice koja prethodno krupnije drobljeni ili  prirodni aluvijalni kameni materijal dalje ustnjava mlevenjem. Zove se još granulator. Od drobilice se razlikuje po tome što sadrži neku konstrukciju koja onemogućava izlaz materijala dok se ne usitni na meru razmaka rešetki. Mlinovi se dele u iste vrste kao i drobilice.Postoje:

  Kružni mlinovi

  Udarni mlinovi

  Mlinovi čekićari

  Centrifugalni mlinovi

  Mlinovi štapićari ili kugličari

Pokretne drobilice (engl. mobile crushing plants) su samohodna ili polupokretna vučena postrojenja za drobljenje i sejanje kamenih materijala na samom iskopu ili u njegovoj blizini. Takve drobilice smanjuju ukupne transportne troškove, tehnološkog postupka iskopa i prerade kamenih materijala. Polupokretne jesu one na voznoj konstrukciji sa pneumaticima koje vuče neko vožilo. Obično imaju dva ključna dela. Prvi deo obuhvata prihvat materijala, odvajanje jalovine rešetanjem, te početno drobljenje materijala čeljusnom drobilicom. Drugi, sekundarni deo obuhvata predrobljavanje ili mlevenje  materijala udarnom ili kružnom drobilicom .