Autoprevoz (engl. rubber -tyred  haulage) u građevinarstvu se uglavnom odvija putem vozila raznih konstrukcija na pneumaticima. To su vozila koja karakteriše visoka brzina na otvorenim putevima, velika manevarska sposobnost i prilagođavanje svim terenskim  i vremenskim uslovima, odnosno svim radnim uslovima (vremenske prilike, osobine   samog puta, dnevna ili noćna svetlost). Tipična vrsta građevinskih vozila ili uopšteno kamiona su: damperi i kamioni kiperi. Ostala vozila koja se koriste u građevinskom transportu su traktori sa prikolicama - za gradilišni transport ili tegljači sa poluprikolicama za prevoz profilnih komada i rastresitog materijala na veće daljine.

Damperi (engl. dump  trucks, haulerspredstavljaju velika i jako snažna vozila za prevoz rastresitih tereta (zemlja, šljunak, ređe kameniti materijali svih veličina) do nekoliko kilometara u teškim uslovima rada na gradilištu. Posebno oblikovan i ojačan sanduk podizanjem unazad omogućava istovar dampera. Zbog svojih gabarita i velikog osovinskog pritiska nije moguće koristiti ga za transport putevima kojima se kreću druga vozila. Poseban problem je njihovo održavanje. U građevinarstvu se najviše koriste zglobni damperi koji omogućavaju kombinaciju snage i robusnosti dampera u veličini kamiona kipera.

www.caterpillar.com    www.moxy.no   www.terexmining.com

Minidamperi (engl. mini -hauler) su mali robusni damperi za prevoz raznih građevinskih materijala, ali samo unutar gradilišta. Može umesto pneumatika imati gusenice, a nije retka pojava ni minidamper sa daljinskim upravljanjem.

Kamioni kiperi, kamioni samoistovarivači (engl. tipping lorry) su najčešće  korišćena prevozna sredstva za prevoz građevinskih materijala izvan gradilišta. To su vozila sa ojačanom voznom konstrukcijom na kojoj se nalazi posebno oblikovan, takođe ojačan, sanduk za prevoz rastresitih materijala. Sanduk se nesmetano prazni  (samoistovara) dizanjem unazad ili u stranu. Prave se uglavnom serijski u fabrikama gde se proizvode vozila i kamioni druge namene. Konstrukcija dozvoljava da se mogu koristiti u javnom saobraćaju.

www.iveco.com  www.meiller.com  www.man-nutzfahrzeuge.de

Zglobni damper (engl. articuled  dump truck) je građevinsko transportno vozilo sa radnim i konstruktivnim karakteristikama velikih dampera, što se tiče snage. Koriste se za prevoz rastresitih materijala u teškim uslovima gradilišnog transporta. Deo vozne konstrukcije dampera ispod sanduka, zglobno je vezan s prednjim delom koji nosi motor i kabinu vozača. Mogu biti sa dve osovine (jedna napred ispod motora i kabine, a jedna pozadi ispod sanduka) ili tri osovine (jedna napred ispod motora i kabine, a dve pozadi ispod sanduka). Zglobna veza, kao i pogon na svim osovinama omogućava damperu veliku prilagodljivost raznim nepogodama podloge po kojoj se kreću (blato, neravnine, brazde, nagibi). Mogu se koristiti na javnim putevima jer kao što je već rečeno imaju gabarite kao kamioni kiperi.

 www.moxy.no   www.zeppelin.de  www.volvo.com

Proračun praktičnog učinka kamiona kipera:

Up = Ut × Kv × Kr × Kp

Ut = T / Tc × q

Kv - koeficijent korišćenja radnog vremena

Kp - koeficijent punjenja kašike

Kr -  koeficijent rastresitosti materijala

Tc - trajanje radnog ciklusa

Tc = tu + tt  + ti + tpov + tm

tu - vreme utovara

tu = (q / Up, us) × Kv

Up, us - praktični učinak utovarnog sredstva

tt - vreme transporta, tt = Lbaze / Vpun,  Vpun = 15 km / h

ti - vreme istovara

tpov - vreme povratka, tpov = Lbaze / Vpraz, Vpraz = 30 km /h

tm - vreme manevrisanja

Koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i izbor samih kamiona kipera koji vršimo iz podloga.