Bageri (eng. excavators) je tehničko sredstvo koje se najviše koristi za mašinski rad pri građenju. Obuhvataju širok raspon vrsta, podvrsta i tipova mašina namenjenih za  površinski, podzemni i podvodni iskop u tlu i steni, odnosno za iskop i utovar zemljanih i kamenih materijala. Koriste se takođe za planiranje i oblikovanje nasipa bilo od zemlje ili kamenih materijala.

Bageri se prema mestu rada dele na bagere sa cikličnim dejstvom i bagere sa kontinualnim načinom rada.

Bageri sa cikličnim dejstvom su:

 Specijalni bageri

 Bageri sa čeonom kašikom

 Bageri sa dubinskom kašikom

  Bager hvatač (grajfer)

 Bager skreper (dreglajn)

 Babel bager , kabel - skreper

 Poluuniverzalni i univerzalni bager

Bageri sa kontinualnim načinom rada su:

 Bager vedričar

 Bager rovokopač

Praktični učinak rada bagera sa cikličnim dejstvom računa se prema formuli:

Up = Ut × Kv × Kr × Kp × Ko × Ki × Kz × Kut × Ku

Ut - teorijski učinak, Ut = T / Tc × q, Ki - koeficijent načina istovara materijala: za istovar na gomilu Ki = 1,00, a za istovar na vozilo Ki = 0,90.

Ostale koeficijente neophodne za proračun vadimo iz tabela, kao i  izbor samih mašina iz podloga.

 

Podela bagera kašikara vrši se na sledeći način:

1.Prema nameni i obimu rada:

 Građevinski bageri kašikari  ili univerzalni građevinski bageri  sa malom do srednjom veličinom kašike od 0,1 do 2,5 m ˆ 3.

  Specijalni bageri za jednu vrstu građevinskog rada sa kašikom nešto većom od univerzalnih bagera

 Otkopni bageri za eksploataciju rudnika i rad na velikim iskopima za temelje u građevinarstvu sa kašikom zapremine od 2,0 do 8,0 m ˆ 3.

  Bageri velikog kapaciteta  na površinskom kopu za iskop i prebacivanje u nasip ili otkop uglja, zapremina kašike od 10 do 100 m ˆ 3

  Koračajući - walking bageri srednjeg ili velikog kapaciteta sa kašikom od 4 do 100 m ˆ 3. Koriste se za izvodjenje zemljanih radova na velikim hidrotehničkim objektima

2. Prema vrsti pogonskog mehanizma i prenosa na pojedine organe bagera sa jednom kašikom:

 Jednomotorni sa pogonskim motorom SUS i transmisionim prenosom na radne organe

 Jednomotorni sa  elektromotorom  sa spoljnim napajanjem i transmisionim prenosom na  radne organe

 Mnogomotorni, gde se svaka radna i pomoćna operacija izvodi direktno putem sopstvenog elektromotora 

  Sa hidrauličnim prenosom od pogonske mašine i hidromotora na radne organe preko pojedinih hidrocilindara ili hidromotora

3.Prema načinu transmisionog prenosa pogona na radnu opremu:

 Sa krutom vezom kašike i strele

 Mehaničkim prenosom

  Sa hidrauličkim prenosom

  Sa elastičnom vezom (sa mehaničkim prenosom) - dreglajn, grajfer i kranovi

4.Prema okretljivosti gornjeg dela bagera:

  Punookretni bageri sa okretanjem 360 oko vertikalne ose

 Bageri sa delimičnim okretanjem  od 180 - 270

5.Prema vrsti mehanizma za kretanje:

  Bageri na pneumatskim točkovima

  Bageri na gusenicama

  Koračajući bageri

  Auto - bageri

  Bageri na šinama

  Plovni bageri

Bageri sajlaši su vrsta bagera uglavnom na gusenicama ili na nekom plovilu              (plovni bageri), kod kojih se kretanje kraka i opreme za iskop upravlja, pokreće i izvodi  preko pletene čelične užadi (sajli), raznih vitla i koturova. U praksi se zovu mehanički, kao pandam hidrauličnim bagerima. Dele se u dve grupe:

  Dreglajne -s nepromenjenom rešetkastom strelom, imaju povlačnu košaru             (skrejper). Ukoliko imaju mehaničku zahvatnu lopatu (grajfer) zovu ih u praksi samo grajferi. Dreglajni, odnosno grajferi (to je u stvari jedan te isti bager - sajlaš sa jednim od navedenih košara ili  lopata) služe za masovni iskop šljunka i peska iz vode i to sa kopna ili plovila.

  Bageri - sajlaši sa dvodelnim zglobno vezanim krakom i uglavnom utovarnom        (čeonom) lopatom. Koriste se uglavnom u rudarstvu gde ih zovu bageri lopatari.

www.liebherr.de     www.linkbelt.com     www.sennebogen.com

Bageri refuleri  (eng. suction dredgers) su vrsta plovnih bagera koji podvodni iskop   (uglavnom aluvijalnih kamenih materijala) izvode usisavanjem sa dna preko cevi. Njihov sastavni deo je naravno kompresor za vazduh, pumpe za izvlačenje mešavine vode sa iskopanim materijalom  i dalje guranje kroz cevi na kopno. Dele se na refulere u užem  smislu i na refulere sa rotirajućom otkopnom glavom koja olakšava iskop jače zbijenih materijala. Otkopna rotirajuća glava može biti različitog oblika: kolo sa vedrima, kolo sa zubima, rotirajuća rešetka, itd. Konstrukcijskih oblika ovih bagera ima mnogo,a razlikuju se u pogledu veličine, snage i učinka, načina plovljenja, opreme za iskop pod vodom.

www.doepke-gmbh.de    www.dredge.com    www.ihcholland.com

Bager-utovarivač, "kombinirka"  (engl. backhoe loader) je kombinacija bagera i utovarivača u jednoj mašini. To je traktor na gumenim točkovima koji spreda ima  utovarnu lopatu, a pozadi bagerski krak sa dubinskom kašikom bagera. Ti alati se mogu menjati pa je ovo jedna od korisnijih mašina za razne vrste operacija, najčešće kod zemljanih radova i montažerskih - polaganje cevi u iskopane rovove.

         

www.caterpillar.com   www.zeppelin.de   www.equipmentcentral.com/europe   www.fermec.com   www.hydrema.com  www.jcb.com   www.kramer.de   www.telescopelle.com

Bageri vedičari (engl. bucket excavator) su vrsta bagera na šinama ili gusenicama ili plovni bageri, s više vedrica koje omogućavaju neprekidan iskop zemljanih i aluvijalnih materijala. Dele se na:

  Bagere vedričare sa lancem vedrica (bucket chain dredger, bucket chain excavator)

  Bagere  vedričare sa kolom vedrica (bucket wheel excavator)

Kao bageri sa velikim učinkom uglavnom rade u otvorenim kopovima rude                  (kompaktni rotorni bageri). Kod bagera sa lancem vedrica staza lanca je vezana  zglobno za vozni mehanizam. Koriste se i u održavanju vodotoka (plovni bageri vedričari), kao i kopovima u šljunkarama (bageri vedričari na šinama ili gusenicama). U ovu vrstu bagera mogu se svrstati rovokopači  i drenopolagači.

 

www.krupp-foerdertechnik.com   www.mbu.at

Hidraulični bageri  (engl. hydraulic excavators) su univerzalne građevinske mašine i mogu se definisati kao "standard" u pogledu korišćenja bagera. Posebno su bitni  snažni hidraulični bageri sa lomljivim krakom (engl.crawler-mounted hydraulic excavator). Kod njih su mehanizmi prenosa i rada priključaka na hidraulični pogon. Lopata hidrauličnih bagera može biti utovarna, dubinska ili zahvatna lopata (grajfer)Mogu biti opremljeni sa teleskopskom produžnom strelom ili krakom, kao teleskopski bageri. Neki od manjih hidrauličnih bagera imaju postolje na gumenim pneumaticima, dok su jači uvek na gusenicama.

www.caterpillar.com   www.zeppelin.de  www.equipmentcentral.com/europe  www.jcb.com www.casece.com    www.fiatkobelco.com   www.kubota.de 

Mini bageri (mini excavator) su umanjene vrlo slične konstrukcije velikih hidrauličnih bagera. Koriste se za manje iskope i rad u gradskim uslovima, tamo gde je uzak front rada. Ponekad imaju gumene gusenice da ne bi uništavali travnjake ili asfalt. Standardno ih prave iste firme, koje proizvode i njihovu veliku braću. Na odseku MTI ih nazivamo i "baštenskim bagerima".

www.kubota.de   www.caterpillar.com   www.neuson.com  www.ihicompactexcavator.com  www.libracompact.com   www.officinepiccini.com

Plovni bager (engl. dredger) je bager na raznovrsnim plovnim sredstvima ili brodu. Postoji dosta vrsta bagera prilagodjenih za rad s plovila, kao što su:

  Plovni bageri s jednim krakom

  Plovni bageri vedričari

  Portalni plovni bager

  Bageri rufuleri

Sastavni deo ovih bagera je oprema za transport iskopanog materijala na kopno, ako ga bager ne tovari na neko drugo transportno sredstvo. Tu najčešće bitnu ulogu imaju  transportne trake ili ploveći cevovodi. Postoje različita rešenja ovih bagera u pogledu same konstrukcije, radnog učinka, načina kretanja i sl.

Rovokopači, trenčeri (engl. trencher) su posebna vrsta bagera za iskop vrlo dubokih a uskih rovova u zemlji i  šljunkovitom materijalu. Uobičajeno se zovu trenčeri. Trenčeri za iskop rova u tlu slični su bagerima vedričarima s kolom ili lancem manjih vedrica. Postoje različita konstruktivna rešenja ovih bagera. Podvrsta njih su drenopolagači, za postavljanje cevi ili nekih drugih vodova u iskopane rovove.

www.astecunderground.com    www.ricona.de    www.guntert.com   www.mastenbroek.com    www.rivardtrenching.com   www.tesmec.com   www.trencor.com  www.vermeer.com

Teleskopski bageri (engl. hydraulic excavator with telescopic boom) su univerzalni hidraulični bageri s krutim krakom koji se produžuje teleskopskim, po potrebi. Dohvat je oko 20 m. Sve vrste teleskopskih krakova su  okretne u punom krugu. Ovi bageri se koriste za razastiranje i planiranje zemljanih materijala, izradu nasipa, čišćenje i uredjenje vodotokova, zatim u tunelogradnji i sl. Mogu biti na gusenicama ili na kamionskom postolju (teleskopski autobageri).

www.gradall.com

Kabel-bager, kabel-skrejper (engl. Dragline scaper) je posebna vrsta bagera sajlaša za iskop kamenih aluvijalnih materijala iz vode s kopna pomoću jednog povlačećeg koša (skrejper), koja se zabacuje i vuče uz pomoć posebne opreme  u obliku žičare. Kabel - bager obuhvata, uz ostalo, opremu s druge strane vode (tornjevi ,koturovi) koja drži i vodi užad sa opremom za iskop. Može biti opremljen sa otvorenim ili zatvorenim košem.

www.stichweh.de

Dubinska (iskopna, otkopna) lopata bagera (engl. excavator bucket) jedan je od osnovnih alata hidrauličnih bagera, bagera-utovarivača za iskop tla. Dubinske lopate su srazmerno uže od utovarnih lopata.

                   

www.zeppelin.de

Utovarne (čeone,visinske) lopate su osnovne elementi rada bagera i utovarivača. Služe prvenstveno za utovar rastresitih materijala, mogu biti sa zubima ili bez njih, a veće mogu da se i otvaraju.

       

www.zeppelin.de

Zahvatna lopata bagera, grajfer (engl. clamshell bucket) je vrsta složene dvodelne  lopate bagera, po kojoj se u praksi čitav bager koji je koristi naziva  grajfer. Dvodelna lopata se prilikom iskopa otvara i zatvara te na taj način drži i prenosi iskopani materijal.

   

       

www.zeppelin.de

Za proračun koštanja radnog časa bagera pogledati sledeće tabele a  i b. Tablice mašinskih normi date su na strani c.